سایر گواهینامه ها

 

صنعت برندسازی و مارکتینگ جامعه امروزی صنایع مختلف رابه سمت مدرک گرایی و گواهینامه زدگی کشانده ودر راستای تحقق اهداف همچون برندسازی ، مطرح سازی خود درجامعه مصرف کنندگان ، برتری یافتن بررقبا ، ایجادفضای کسب و کار جدید ، ایجاد ویا ورودبه بازارهای جدید خارجی و داخلی و فروش بیشتر سعی مینمایندکه تامیتوانند گواهی نامه ها و مدارک مختلف دریافت نمایند.

ازجمله انواع گواهینامه میتوان موارد زیر رابعنوان مثال نام برد.

گواهینامه ایزو ISO

گواهینامه HSE یا HSE-MS

گواهینامه IMS

گواهینامه HACCP

گواهینامه CE

گواهینامه حلال

گواهینامه FDA

گواهینامه GMP

گواهینامه تعالی سازمانی EFQM

گواهینامه انطباق محصول

گواهینامه COC

گواهینامه جایزه ملی کیفیت

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

گواهینامه تاییدصلاحیت فنی

گواهینامه 5اس یا 5S

گواهینامه تاییدبهداشتی مراجع مختلف

و...

تاوقتی صاحبان صنایع و مدیران مارکتینگ بدنبال چنین گواهینامه هایی باشند، کسب و کار مراجع صادر کننده گواهینامه های مختلف نیز داغ هست.

گواهینامه های مذکور هریک دارای کاربردهای متفاوت و سطح اعتبار متفاوتی هستند. مراجع صادرکننده سایر گواهینامه های ملی وبین المللی نیز هریک مستقل ویا وابسته به نهادهای قانونی و اعتباردهنده ویا انجمنهای صنفی مربوطه دارای اعتبار تعریف شده خود میباشند. لذامتقاضیان انواع گواهی نامه ها میبایستی بادید کاملاً باز، تسلط کامل و متناسب با اهداف خود جهت اخذ گواهینامه های مورد نیاز خود گام بردارند.

مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران ، بزرگترین مرکز مشاوره ، آموزش و اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ انواع گواهینامه متناسب بانیاز و بودجه متقاضیان درخدمت هموطنان عزیز بوده و کارشناسان مرکز بطور کاملاً رایگان آمادگی پاسخگویی به هرگونه سئوالات ، ابهامات متقاضیان رادارند.

بامادر ارتباط باشید...