لیست همکاران
نام نام خانوادگی نام شرکت کد مشخصات
سعیده صفری گروه مشاورین SGC 101 مشاهده
سعید فرهت گروه گواه پرداز 501 مشاهده
لیلا تونی حقیقی 403 مشاهده
مرضیه محرمی گروه مشاورین HSE - ISO 203 مشاهده
علی بشیری حقیقی 401 مشاهده
فریدون کریمی حقوقی 401 مشاهده
علی اکبر زاده کریمی حقوقی 401 مشاهده
گیسو خسروی حقیقی 502 مشاهده
نرگس اودرون حقیقی 301 مشاهده
بهناز شفیعی گروه سپاهان HSE 302 مشاهده
علی کریمی حقیقی 402 مشاهده