دریافت-رایگان-ایزو

دریافت رایگان ایزو

دریافت ایزو راابتدا بایستی بررسی کنیم و اینکه بدانیم جهت اخذ مراحل ایزو چه مراحلی لازمست. مراحل دریافت ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر باتوجه هدف، پیاده سازی و ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو .

دریافت ایزو درمرحله و وهله اول انتخاب مرجع میباشدکه دراین خصوص بایستی سه واژه تعریف شود. CB,AB و IAF . CB مراجع صادر کننده انواع ایزو ( ایزو عمومی و ایزو تخصصی ) ، HSE,IMS و HSE-MS هستند. AB مراجع اعتبار دهی هستندبه CB ها وهر کشوری CB مخصوص خودرا دارد. بعنوان مثال AB کشور ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI وAB کشور آلمان DAKKS و AB کشور انگلستان UKAS وAB کشور ایتالیا ACCREDIA و AB کشور سوئیس SAS و AB کشور استرالیا JAS-ANZ و بهمین ترتیب سایر کشورهای دیگر. IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان ایزو هستندکه اعتبار میدهندبه گواهینامه های ایزو و هرکشوری نمایندگانی دراین نهاد دارد یعنی هرکشور AB هایی داردکه ازطریق IAF اعتبار میگیرند و زیر نظر IAF فعالیت میکنند. گواهینامه های صادره IAF دارای بالاترین سطح اعتبار هستند ودارای اعتبار بین المللی هستند و درسطح جهانی دارای اعتبار هستند. اخذ گواهینامه IAF ضمن هزینه بالا جهت دریافت زمان بالایی نیزدر بردارد وخدمات رایگانی راارائه نمیکند. یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF و ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و درون ایران صادر میشوند و جهت مناقصه (چنانچه کارفرمای مناقصه گزار درمواقع نادر درخواست ایزو IAF نکند)، رقابت ، تبلیغات ، برند سازی ، جذب مشتری ویا هرقصد دیگر کاربردی هست و شرکتها فارغ ازنوع فرآیند و شرایط خودشان میتوانند ازاین نوع گواهی ایزو بهره مند شوند. مراجع غیر IAF تعدادشان زیادست و همواره درحال افزایش هستند و اینگونه مراجع خدمات رایگانی ارائه میدهند مثلا مانند مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران گواهینامه ایزو رایگان آموزشی رادریک برهه زمانی و شرایط خاص در قبال هریک گواهینامه ایزو ارائه میدهند. همچنین اغلب IMS بصورت رایگان داده میشودبه آندسته شرکتهاکه سه گواهینامه ایزو 9001 ، گواهینامه ایزو 14001 وهمچنین گواهینامه ایزو 45001 رادریافت میکنند وبه صورت همزمان سه سیستم مدیریتی سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی رابه طور همزمان و یکپارچه درون سازمانشان طراحی و پیاده سازی میکنند و گفته میشود سیستم مدیریت یکپارچه رادرون سازمانشان راه اندازی کرده اند و بعداز اخذ سه گواهی 9001 ، 14001 و 45001 میتوانند IMS رابه صورت رایگان دریافت کنند.

اخذ رایگان ایزو همچنین شامل ارائه یکسری خدمات مانند ارائه پکیج و سی دی مستندات انواع سیستمهای مدیریتی میشودکه شرکتهای صادر کننده ایزو و مراکز مشاوره دراختیار سازمانهای متقاضی قرار میدهند. قبلا هزینه و زمان بالاتری میبردتا ایزو صادر شود چون مشاورین هنوز انقدر باتجربه نبودند و پیاده سازی زمان زیادی میخواست.

دریافت ایزو رایگان و تقاضای اخذ رایگان ایزو نباید شرکتها رااز مراکز صادر کننده گواهی ایزو تقلبی غافل کندکه باارائه چند گواهینامه تقلبی میاید و یکسری گواهینامه رابه صورت رایگان ارائه میکند و شرکتها باامید اخذ رایگان ایزو دردام آنها میوفتند.
گروه مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باوجود مشاورین باتجربه و آگاه تمامی خدمات مشاوره خودرا بصورت رایگان دراختیار متقاضیان عزیز قرار میدهد و برخی خدمات خودرا مانند ایزو رایگان ، ارائه رایگان مستندات ایزو ، ارائه گواهینامه آموزشی رایگان ایزو ، ارائه مدرک مدیران برتر رایگان و یکسری خدمات دیگررا دریک بازده زمانی و شرایط معین و مناسبتهای خاص جهت رفاه متقاضیان بعنوان خدمات ارائه میکند.