تعیین کمیته راهبری سیستم مدیریت کیفیت

 

بمنظور مشارکت همگانی کلیه افراد موثر ، بایستی یک کار گروه تحت عنوان کارگروه راهبری سیستم مدیریت کیفیت تشکیل گردد. بهتراست کارگروه راهبری سیستم طی یک جلسه عمومی توجیهی بین کلیه افراد مشاغل درمجموعه انتخاب و معرفی شوند. موارد مطروحه درجلسه توجیهی عمومی پرسنلی میتواند شامل موارد زیر باشد.

تاریخچه ایزو ISO

آشنایی با کلیات ایزو ISO

آشنایی با کلیات ایزو9001 ، ISO9001 کلیات سیستم مدیریت کیفیت اهداف مجموعه از طراحی و پیاده سازی ایزو ISO

نظرسنجی جمعی ازحضار بابت منفی بودن یا مثبت بودن نظرشان درمورد طراحی و پیاده سازی ایزو

تحلیل نظرات موافق و مخالف پرسنلد

رفع ابهامات افراد مخالف

تصمیم گیری جمعی نهایی جهت اجرا کردن یا اجرا نکردن پروژه

تعیین افراد کمیته راهبری ازداخل پرسنل ( درصورت بودن مثبت بودن تصمیم )

تعیین رئیس کارگروه راهبری ایزو

تشریح و تبیین شرح وظایف و مسئولیتهای افراد کارگروه ایزو

تعیین برنامه برگزاری جلسات عمومی و خصوصی افراد کارگروه راهبری ایزو

تهیه صورتجلسه مکتوب ازجلسه عمومی پرسنلی و تصمیمات اتخاذ شده

تذکر1: ازبه عضویت درآوردن افرادیکه تمایل نداردند درکارگروه عضو باشد جداً خوداری گردد.
تذکر2: افراد کارگروه کاملاً توجیه شوندکه جهت پیشبرد اهداف کارگروه بایستی متعهدانه درکارگروه راهبردی ایزو مسئولیتهای خویش رابپذیرند.
تذکر3: پیشنهاد میگردد ریاست کمیته با تک تک افراد کارگروه جلسه خصوصی برگزار کرده واز نظرات خصوصی و مشکلات آنها مطلع گردد.
تذکر4: افراد کارگروه بایستی درصورت داشتن هرگونه مشکل و ابهامی درمورد اصلیت اجرای پروژه ، با کمال صراحت و شفافیت ابراز نمایند و همه افراد نیز درمورد موضوع مطرح شده اعمال نظر نمایند.
تذکره 5: پیشنهاد میگردد جهت تصمیم گیری درمورد اجرا یا عدم اجرای پروژه ، رای گیری بصورت کاملاً مخفی انجام گیرد تاهر کسی بتواند براحتی و بدون سانسور نظر واقعی خودرا ابراز نماید.
تذکر 6: تعداد اعضای کارگروه راهبری ISO بهتراست عدد فرد باشدتا رای گیری هابه مثبت شدن یا منفی شدن موضوعی ختم گردد.
تذکر7: توصیه میگردد کانالهای ارتباطی بین اعضا و رئیس کارگروه جهت انجام مکاتبات و اطلاع رسانی دقیقاً مشخص و بهم معرفی شوند.
پس ازانجام گام 2 و تعیین کمیته راهبردی ISO بطور کامل و شفاف میتوان گام 3رااجرا کرد.

تهیه شده توسط: مهندس مجید کریمی – کارشناس ارشد سیستمهای مدیریتی